PDA

View Full Version : Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính tháng 12 - Diễn đàn Giới trẻ Công giáo
 2. Báo cáo tài chính tháng 2 - Diễn đàn Giới trẻ Công giáo
 3. Mời gọi đóng góp quỹ xây dựng-phát triển diễn đàn
 4. BCTC tháng 8/2011
 5. Quà tặng từ thành viên
 6. BCTC tháng 03/2012
 7. BCTC tháng 06/2012
 8. Quỹ Cafe Thánh Ca tháng 08/2012
 9. Quỹ cafe Thánh ca tháng 9/2012
 10. Quỹ Cà phê Thánh ca Tháng 10/2012
 11. Quỹ cafe Thánh Ca - Tháng 11 - Bình Thạnh
 12. BCTC tháng 01/2013
 13. BCTC diễn đàn tháng 03/2013
 14. Quỹ Cafe Thánh Ca tháng 03/2013
 15. Quà tặng sinh nhật sớm!
 16. Quỹ Bác ái GioitreConggiao.Org - Tháng 06/2013
 17. Quỹ bác ái GTCG tháng 8/2013
 18. Quỹ bác ái GioitreConggiao.Org tháng 10/2013
 19. BCTC tháng 3 năm 2014
 20. BCTC tháng 4 năm 2014
 21. BCTC Tháng 5 năm 2014
 22. BCTC Tháng 6 năm 2014
 23. BCTC Tháng 7 năm 2014
 24. BCTC Tháng 8 năm 2014
 25. BCTC Tháng 9 năm 2014
 26. BCTC Tháng 10 năm 2014
 27. BCTC Tháng 11 năm 2014
 28. BCTC Tháng 12 năm 2014
 29. BCTC Tháng 1 năm 2015
 30. BCTC Tháng 2 năm 2015
 31. BCTC Tháng 3 năm 2015
 32. BCTC - Bán bao lì xì gây quỹ bác ái
 33. BCTC Tháng 4/2015
 34. BCTC Tháng 5 năm 2015
 35. BCTC Tháng 6 năm 2015
 36. BCTC Tháng 7 năm 2015
 37. BCTC Tháng 8 năm 2015
 38. BCTC Tháng 9 năm 2015
 39. BCTC Tháng 10 năm 2015
 40. BCTC Tháng 11 năm 2015
 41. BCTC Tháng 12 năm 2015
 42. BCTC - Bán Vòng Tay Gây Quỹ Bác Ái
 43. BCTC Tháng 1& 2 năm 2016
 44. BCTC - Bán Bao Lì Xì Gây Quỹ Bác Ái Năm 2016
 45. BCTC Tháng 3 năm 2016
 46. BCTC Tháng 4 năm 2016
 47. BCTC Tháng 5 năm 2016
 48. BCTC- Tĩnh Tâm ở Long Khánh 19/6/2016
 49. BCTC Tháng 6 năm 2016
 50. BCTC Tháng 7 năm 2016
 51. BCTC Tháng 8 năm 2016
 52. BCTC Tháng 9 năm 2016
 53. BCTC Tháng 10 năm 2016
 54. BCTC Tháng 11 năm 2016
 55. BCTC Tháng 12 năm 2016 & Tháng 1 năm 2017
 56. BCTC Tháng 02 năm 2017
 57. BCTC Bán Bao Lì Xì Gây Quỹ Bác Ái Năm 2017
 58. BCTC bán hoa mai gây quỹ bác ái năm 2017
 59. BCTC Tháng 3 năm 2017
 60. BCTC Tháng 5 năm 2017
 61. BCTC Tháng 6 năm 2017
 62. BCTC Tháng 7 năm 2017
 63. BCTC Tháng 8 năm 2017
 64. BCTC Tháng 9&10 năm 2017
 65. BCTC Tháng 11&12 năm 2017, Tháng 1 năm 2018
 66. BCTC Tháng 2, 3, 4 năm 2018
 67. BCTC Bán Bao Lì Xì Gây Quỹ Bác Ái Năm 2018
 68. BCTC Tháng 5-6 năm 2018
 69. BCTC Tháng 7 năm 2018
 70. BCTC Tháng 8 năm 2018
 71. BCTC Tháng 9 năm 2018
 72. BCTC Tháng 10 năm 2018
 73. BCTC Tháng 11&12 năm 2018
 74. BCTC Tháng 1 năm 2019
 75. BCTC Tháng 2&3 năm 2019
 76. BCTC Tháng 4,5& 6 năm 2019
 77. BCTC Tháng 7 & 8 năm 2019
 78. BCTC Bán Bao Lì Xì Gây Quỹ Bác Ái Năm 2019
 79. BCTC Tháng 9 ,10 &11 năm 2019
 80. BCTC Tháng 12 năm 2019
 81. BCTC Tháng 01 năm 2020
 82. BCTC Tháng 02&03 năm 2020
 83. BCTC Tháng 04 năm 2020
 84. BCTC Tháng 05.06.07 năm 2020
 85. BCTC Tháng 08.09 năm 2020
 86. BCTC Tháng 10 năm 2020
 87. BCTC Tháng 11 & 12 năm 2020
 88. BCTC Tháng 01 năm 2021
 89. BCTC Tháng 02 năm 2021
 90. BCTC Tháng 03 năm 2021
 91. BCTC Tháng 04 năm 2021
 92. BCTC Tháng 05 năm 2021
 93. BCTC Tháng 06 năm 2021
 94. BCTC_Bán Bao Lì Xì Gây Quỹ Bác Ái Năm 2020
 95. BCTC Tháng 07 năm 2021
 96. BCTC Tháng 08 năm 2021
 97. BCTC Tháng 09.10.11.12 năm 2021
 98. BCTC Tháng 01 năm 2022
 99. BCTC Tháng 02 năm 2022
 100. BCTC Tháng 03 năm 2022
 101. BCTC Tháng 04 năm 2022
 102. Bctc_gtcg 08/2022
 103. Bctc_giới trẻ công giáo t9/2022
 104. Bctc_giới trẻ công giáo t10+t11/2022
 105. BCTC_GTCG_Tháng 12/ 2022
 106. BCTC_GTCG_Tháng 1+2/ 2023
 107. BCTC_GTCG_Tháng 03/ 2023
 108. BCTC_GTCG_Tháng 04/ 2023
 109. BCTC_GTCG_Tháng 05/ 2023
 110. BCTC_GTCG_Tháng 06/ 2023
 111. BCTC_GTCG_Tháng 07/ 2023
 112. BCTC_GTCG_Tháng 08/ 2023
 113. BCTC_GTCG_Tháng 09/ 2023
 114. BCTC_GTCG_Tháng 10/ 2023
 115. BCTC_GTCG_Tháng 11/ 2023
 116. BCTC_GTCG_Tháng 12/ 2023