PDA

View Full Version : Buổi họp mặt đầu tiên 08.05.2011: "Khởi nguồn"allihavetogive
05-05-2011, 12:01 PM
Các bạn thân mến,
Theo đúng dự kiến, CN 08.05.2011 này nhóm Huynh Đệ của chúng ta sẽ có buổi họp mặt đầu tiên vơi chủ đề "Khởi nguồn". Chủ đề này đánh dấu mốc thành lập chính thức của nhóm, mà cũng phần nào chứa đựng hình ảnh người mẹ trong ngày cả thế giới dành cho mẹ.

1. Địa điểm: Công viên Lê Văn Tám, Q1, TpHCM.
2. Thời gian: 11h00-14h00.
3. Kinh phí: 20K/bạn (gởi xe tự túc).
4. Kế hoạch:


11h00-11h15: Đón các bạn tại cổng Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám.
11h15-11h45: Làm quen, sinh hoạt giao lưu.
11h45-12h00: Lắng nghe Lời Chúa (Bữa ăn thiêng liêng)
1.Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,
Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái.
Khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe.
Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ.
Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.

2. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm,
Để nhờ người mà con được chúc phúc,
Vì phúc lành của người cha,
Làm cho cửa nhà con cái bền vững.
Lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trốc rễ bật nền.

3. Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục…
Và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê.


4. Hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già,
Bao lâu người còn sống chớ làm người buồn tủi.
Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông,
Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người.

5. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha không bị lãng quên,
Và sẽ đền bù tội lỗi cho con.
Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó.

6. Ai bỏ rơi cha mình thì khác gì kẻ lộng ngôn,
Ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.
(Hc 3,1 - 16)


12h00-13h00: Dùng cơm trưa - chia sẻ về tình mẹ (khởi nguồn của mọi người con) dưới sự soi dẫn của đoạn Kinh Thánh trên - nghỉ ngơi tự do.
13h00-13h30: Họp về sự khởi nguồn của nhóm: phân công phân nhiệm, định hướng cho nhóm, lên chương trình...

13h30-14h00: Tiến hành quay vài Clip trò chơi sinh hoạt tập thể đầu tiên - Cầu nguyện tạ ơn - Chia tay ra về.


___________________________
Bạn nào đi được xin vui lòng điểm danh ở đây, để All đặt cơm trước nhé. Bạn nào không điểm danh, có thể sẽ phải tự mua cơm trưa. Bạn nào đến mà không tìm được nhóm thì alo cho All theo số 090 6886 405 nhé.

Bạn nào có khả năng sinh hoạt, tập hát hay diễn kịch gì đó thì chuẩn bị sẵn "hành trang" để góp thêm niềm vui cho nhóm nhé. All đang cần một tay đánh ghita, có bạn nào xung phong không nhỉ?

Xin cả nhà cầu nguyện cho buổi họp mặt được thành công tốt đẹp.

Thân mến!

thuyvu
05-05-2011, 02:05 PM
Chương trình nghe hấp dẫn quá ta ...tiếc là mình ..già...quá rồi chứ không thì cũng bon chen một chỗ hihihih.Chúc cho buổi họp mặt của các bạn tốt đẹp và bình an trong tình thân ái nhé.

Hạt Mầm
05-05-2011, 03:58 PM
Ây da da!! Chị thuyvu1610 làm em buồn quá àh!! Là thành viên của Giới trẻ Công giáo thì sao mà già được nhỉ? Hai Cha, hai Thầy với Sr còn chưa nhận mình già mà. Đi đi chị!! Đàn em đang cố gắng thu xếp để xuất hiện với mọi người nà. Có thể chạy qua ca hát xong chạy về, hjhj!!! Nhưng ít ra cũng được gặp mọi người là vui òi!!! Tham gia chị nha!! P.H.

Doan Quan
05-05-2011, 04:40 PM
Caùm ôn Anh All ñaõ nhanh choùng thoâng baùo cho moïi ngöôøi vaø coù chöông trình cuï theå cho buoåi hoïp maët 8/5 tôùi. Nhöng coù theå laø laàn ñaàu neân seõ hôi vaát vaû cho anh All ñaáy.
Thöïc ra, Quaân nghó coù theå coù moät soá baïn e deø vì …ngaïi khoâng bieát nhieàu ngöøôi, … khoâng hay tham gia caùc sinh hoaït, and many thing else … Nhöng gaëp nhau ñeå chia seû laø moät ñieàu lyù thuù vaø laø moät saân chôi vöøa boå ích vöøa giuùp nhöõng baïn treû Coâng giaùo nhö tuïi mình “thaép theâm löûa, boài theâm men”… Do ñoù, neáu coù ai coøn chuùt ngaïi ngaàn thì cöù thöû 1 laàn cho bieát nheù, ñaûm baûo sau ngaøy 8/5, tuïi mình seõ noùi “Oâi, chaúng coù gì laø khoù caû!”
Vaäy, baïn naøo tranh thuû ñöôïc thì goùp theâm moät hieän dieän, moät nieàm vui nheù!
Coù theå khi tham gia Giôùi Treû Offline, tuïi mình laáy tinh thaàn “Hoïc hoûi” laøm chính. Nhöng moãi ngöøôøi moät veû, möôøi phaân veïn chuïc ha!
Cho Doan Quan ñaêng kí 2 veù Anh All nheù!
Caùm ôn caû nhaø thaät nhieàu, vaø hy voïng sôùm gaëp laïi.
Doõan Quaân.

maria_thtruc
05-05-2011, 06:06 PM
thấy thú vị wa' đi mất. Bro All cho e 1 vé nhá. tham gia 1 lần cho biết, sẵn dịp kết nối với mọi người trong công giáo luôn

allihavetogive
05-05-2011, 09:08 PM
@ThuyVu: Vũ mà già thì All chắc là lão rồi, hic hic! Thôi thì già hay lão gì cũng đến với các bạn trẻ cho nó trẻ ra Vũ ạ!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. All sẽ cố gắng mời 1 tay ghita để hôm đó ca hát về mẹ cho nó có khí thế chia sẻ hen.
Lẽ ra All còn muốn chuẩn bị vật liệu để hôm đó mỗi người tự làm 1 cánh thiệp để tặng mẹ, nhưng lần đầu khó nắm bắt số lượng nên cũng hơi khó. Sau này có sự phân công phân nhiệm rồi, có lẽ chương trình sẽ hay hơn.

Thân mến!

cobehamchoi
05-05-2011, 11:45 PM
Em-cobehamchoi xin đăng kí ạ.
Hihi
Sắp gặp mặt mọi người rùi.
Hẹn gặp toàn thể gia đình gioitreconggiao vào Chúa nhật này nhé.

Lan Anh
06-05-2011, 12:37 AM
All ơi, để chuẩn bị làm thiệp cho mẹ, LA có thiển ý này nếu có thể All chuẩn bị ít giấy...bằng cỡ tấm thiệp, chỉ cần...mỗi người một cây viết bic, đủ để làm mẹ vui. Cho mọi người trổ tài hoạ sĩ cũng vui vui.
LA cũng làm vậy cho nhóm trẻ lớp học...do nhóm LA làm thiện nguyện...đơn sơ nhưng nhiều ý nghiã.
Chúc All và ACE buổi họp mặt vui vẻ.
Ước gì..."Lão bà bà" này có thể họp mặt cùng ACE.

Mai Cồ
06-05-2011, 06:27 AM
Cho mình tham gia với nè. :vuinhon:
Chúc cho buổi họp mặt đầu tiên của nhóm thành công tốt đẹp!

Teresa Chau
06-05-2011, 08:37 AM
Em đăng ký tham gia 1 vé nhé, muốn gặp các bạn công giáo lắm!

thuyvu
06-05-2011, 11:01 AM
Hihihihih, cảm ơn All và Mầm nhiều nhé, uhm để mình sắp xếp thời gian đến tham dự xem mình có trẻ ra chút nào không nhé, chứ mỗi lần mình đi với các bạn sinh viên, các bạn đều nói với mình là" Dạ, con chào soeur" nghe ngại chết được hihihhi.
P/S Mầm nè, mầm đón chị không nè... chứ chị sợ đi lạc lắm đó, hy vọng lần này có duyên sẽ gặp được mầm, để xem mầm có nhú lên được miếng nào không nha.
Hẹn gặp nhé.hihihi

3T_thanhtuyen
06-05-2011, 12:11 PM
Em đăng ký 1 vé nha anh All, Sắp được gặp mọi người rồi, vui quá đi !

meiling
07-05-2011, 07:54 AM
Meiling ủng hộ ý kiến của Lan Anh đó. Về việc chuẩn bị thiệp để meiling làm cho, a All thì chắc nhiều việc lắm rồi, share bớt cùng mọi người nha.
Chúc buổi gặp gỡ ngày mai thành công, vui vẻ.

Hạt Mầm
07-05-2011, 06:33 PM
@ thuyvu1610: Ok chị! Nhưng đàn em chỉ xuất hiện ở giờ thiêng thui, nhân vật "nổi trội" thường đến sau cùng mà, hjhj!!!
Hẹn gặp mọi người vào trưa mai nha!! Cuối tuần bình an nhé cả nhà!! P.H.

Doan Quan
07-05-2011, 06:37 PM
YÙhay, vaäy Meiling cöù chuaån bò ñi, Quaân seõ chuaån bò theâm ít maøu meø nheù. Chuùc caû nhaø cuoái tuaàn vui veû.
Doaõn Quaân

G7
07-05-2011, 08:24 PM
Hi, Chúc mọi người gặp gỡ ngày mai thành công, vui vẻ nhé.