PDA

View Full Version : Phim Đại hội giới trẻ mùa chay 2012 "Niềm Vui Trong Chúa"chulun008cr
17-05-2012, 11:29 PM
Phim Đại hội giới trẻ mùa chay Giáo Phận Hồ Chí Minh 2012 "Niềm Vui Trong Chúa"

xem tại Đại hội giới trẻ mùa chay 2012 "Niềm Vui Trong Chúa"

(http://gioitresaigon.org/phimconggiao/web/view.aspx?movieid=MV0000000042)hoặc tại www.youtube.com

Phần 001 - 020
http://www.youtube-nocookie.com/v/lfdsqs3cPLA?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/lfdsqs3cPLA?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/h_lOuj8CehA?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/h_lOuj8CehA?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/fGJHXiYFGik?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/fGJHXiYFGik?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/WLW1LHqdClg?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/WLW1LHqdClg?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/qavt-O60MG4?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/qavt-O60MG4?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/9EVCYEkU3_I?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/9EVCYEkU3_I?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/bp4mD_yNSPg?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/bp4mD_yNSPg?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/JfTjRyJZwfU?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/JfTjRyJZwfU?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/HPeWtEdn_YY?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/HPeWtEdn_YY?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/Y0mgX4sgxik?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/Y0mgX4sgxik?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/R3Td5qS0WxM?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/R3Td5qS0WxM?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/j5I7fp_2ikI?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/j5I7fp_2ikI?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/ndJTaU9Nhm8?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/ndJTaU9Nhm8?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/F9OT1xm0q6Q?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/F9OT1xm0q6Q?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/MfsHErRosRA?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/MfsHErRosRA?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/2EQFU7xOW-I?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/2EQFU7xOW-I?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/blEf3L0FrkY?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/blEf3L0FrkY?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/xhX-pjN6Yec?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/xhX-pjN6Yec?version=3&hl=en_GB)
http://www.youtube-nocookie.com/v/o3KbO82ZIFA?version=3&hl=en_GB
(http://www.youtube-nocookie.com/v/o3KbO82ZIFA?version=3&hl=en_GB)
Hậu Trường
http://www.youtube-nocookie.com/v/lqzDSghYNuw?version=3&hl=en_GB