PDA

View Full Version : [PIC] BM&SN lần II diễn đàn 01/07/2012allihavetogive
06-07-2012, 02:30 PM
Phù thủy nhí bảo All lấy hình dựng thành Slideshow hoặc Clip cho gọn, All sẽ làm sau, vì thiết nghĩ mọi người cũng thích lưu giữ lại những tấm ảnh của mình trong ngày lễ đặc biệt này, nên All up hình lên cho cả nhà xem, bình luận và lưu về máy nhé. (Cập nhật chú thích sau hen)


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn247.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn246.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn245.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn244.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn243.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn242.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn241.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn240.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn239.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn238.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn237.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn236.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn235.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn234.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn233.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn232.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn231.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn230.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn229.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn228.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn227.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn226.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn225.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn224.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn223.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn222.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn221.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn220.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn219.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn218.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn217.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn216.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn215.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn214.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn213.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn212.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn211.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn210.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn209.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn208.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn207.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn206.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn205.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn204.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn203.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn202.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn201.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn200.jpg

allihavetogive
06-07-2012, 02:37 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn199.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn198.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn197.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn196.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn195.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn194.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn193.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn192.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn191.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn190.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn189.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn188.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn187.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn186.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn185.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn184.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn183.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn182.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn181.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn180.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn179.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn178.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn177.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn176.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn175.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn174.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn173.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn172.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn171.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn170.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn169.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn168.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn167.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn166.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn165.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn164.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn163.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn162.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn161.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn160.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn159.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn158.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn157.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn156.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn155.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn154.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn153.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn152.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn151.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn150.jpg

allihavetogive
06-07-2012, 02:40 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn149.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn148.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn147.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn146.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn145.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn144.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn143.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn142.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn141.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn140.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn139.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn138.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn137.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn136.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn135.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn134.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn133.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn132.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn131.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn130.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn129.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn128.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn127.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn126.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn125.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn124.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn123.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn122.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn121.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn120.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn119.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn118.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn117.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn116.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn115.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn114.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn113.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn112.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn111.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn110.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn109.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn108.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn107.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn106.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn105.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn104.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn103.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn102.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn101.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn100.jpg

allihavetogive
06-07-2012, 02:44 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn99.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn98.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn97.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn96.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn95.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn94.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn93.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn92.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn91.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn90.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn89.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn88.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn87.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn86.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn85.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn84.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn83.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn82.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn81.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn80.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn79.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn78.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn77.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn76.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn75.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn74.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn73.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn72.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn71.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn70.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn69.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn68.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn67.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn66.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn65.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn64.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn63.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn62.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn61.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn60.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn59.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn58.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn57.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn56.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn55.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn54.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn53.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn52.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn51.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn50.jpg

allihavetogive
06-07-2012, 02:47 PM
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn49.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn48.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn47.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn46.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn45.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn44.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn43.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn42.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn41.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn40.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn39.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn38.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn37.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn36.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn35.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn34.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn33.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn32.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn31.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn30.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn29.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn28.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn27.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn26.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn25.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn24.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn23.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn22.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn21.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn20.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn19.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn18.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn17.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn16.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn15.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn14.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn13.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn12.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn11.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn10.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn9.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn8.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn7.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn6.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn5.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn4.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/SNBM/bmsn3.jpgTới đây thì máy của thanhthu hết pin ^^. Cùng chờ đợi hình ảnh từ các máy khác nhé!

maria_thtruc
06-07-2012, 04:55 PM
Bóc tem trứơc nhoa mọi ngừơi...hihhii
991
Nhìn hình này xem...ôi những cô gái với những cái miệng...ha há

Thánh Thư
06-07-2012, 05:09 PM
Xem hình mà nhớ cả nhà quá chừng luôn nè!!!
Một ngày thật là hạnh phúc... :migio:migio:migio


Mời cả nhà xem tiếp hình nhé!

http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0601.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0600.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0597.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0596.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0595.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0591.jpghttp://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0591.jpg

Thánh Thư
06-07-2012, 05:16 PM
http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0589.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0588.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0585.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0064.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0063.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0062.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0061.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0060.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0054.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/IMG_0051.jpg

Thánh Thư
06-07-2012, 05:24 PM
http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0047.jpg

http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0045.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0044.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0038.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon%20mang%20sinh%20nhat%20GTCG%202/IMG_0037.jpg

Thánh Thư
06-07-2012, 06:06 PM
Những hình ảnh múa vũ điệu thật vui tươi và sôi động nữa! :vuiqua::vuinhon:

http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/425404_379907255409798_611060239_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/561046_407928265920340_2083861053_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/529484_407927975920369_540990262_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/394692_407927625920404_1467363654_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/313950_407927209253779_1040251017_n.jpg


Đang nhảy bài gì đây! Cả nhà nhớ hok nè? ^^
http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/293157_407928012587032_1831752989_n.jpg


http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/bon mang sinh nhat GTCG 2/531298_379908875409636_1150664970_n.jpgACE nào có hình, xin chia sẻ cùng cả nhà luôn nhé!!! Cám ơn ACE nhiều nhiều. ^^

luongfcb
06-07-2012, 10:34 PM
oh...Hình như những tấm hình phía trên mình phó nháy thì phải..zui zui :vuinhon:

Phù thủy nhỏ
07-07-2012, 12:29 AM
Lang thang trên face, phù thủy nhí chôm chỉa được mấy pic của tỷ tỷ Chương Ngọc Cầm và Tâm Nhiên, cùng share với cả nhà nè

Thiệp mời của chúng mình
https://lh4.googleusercontent.com/-iexI6lREVQk/T_cYO5dqK-I/AAAAAAAAAcQ/3k-LAvLnsic/s647/559135_10151232910059202_321655255_n.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/--IgTAo-uNL4/T_cX0KAZlWI/AAAAAAAAAYg/LanG8QZCoJM/s647/179929_10151232921404202_298696126_n.jpg

Ban tiếp tân nè ^^
https://lh6.googleusercontent.com/-AC5Cmsd7tFY/T_cYOT-KzFI/AAAAAAAAAb8/MWsTRN1lVDM/s647/559125_10151232930819202_823684264_n.jpg

Tay bắt mặt mừng trong tình huynh đệ
https://lh5.googleusercontent.com/-wxCNqOhf5BM/T_cYMqkcpGI/AAAAAAAAAbs/UZPCSaghOmI/s647/553214_10151232990189202_664417787_n.jpg

Mèo, táo , Lượng cùng làm duyên nè ^^
https://lh3.googleusercontent.com/-6wMMw3pKj3M/T_cYJs2gQBI/AAAAAAAAAbU/HnSBiXSayFY/s647/487277_10151232974224202_2039185860_n.jpg

Cười toe nhé, máy ảnh lia tới rùi kìa :))
https://lh5.googleusercontent.com/-npM5eOpMKx0/T_cYOFre74I/AAAAAAAAAcE/Zoky2VPYW80/s647/556994_10151233014694202_568847850_n.jpg

Bố Việt nhà mình nói gì mà tâm đắc thế nhỉ ^^
https://lh6.googleusercontent.com/-GXPPXhGv9a8/T_cX65vjTTI/AAAAAAAAAZI/pfOkwKtMd8g/s475/288233_370308616370438_1692414465_o.jpg


Xem ai "hót" to hơn nè ^^
https://lh5.googleusercontent.com/-sN_lRQ7RSrU/T_cX_AoWO1I/AAAAAAAAAZw/3HA3PgDvYOQ/s647/376843_10151232973424202_686440399_n.jpg

Người cầm mic và ng oánh đờn, ai cũng tập trung hết ak
https://lh6.googleusercontent.com/-fbbsa-UlmSE/T_cX_irr3kI/AAAAAAAAAaA/2CTjYPszgWU/s647/392773_10151232942104202_1800012314_n.jpg

Các vị khách mời mần chi mà chăm chú rứa nhỉ
https://lh5.googleusercontent.com/-9K6ciqVgHiw/T_cYBAwiWRI/AAAAAAAAAaM/uYw3TQ_17gE/s647/425005_10151232973064202_566709595_n.jpg

Hậu trường nè
https://lh6.googleusercontent.com/-HtYV-6tU8ME/T_cYLbE_98I/AAAAAAAAAbk/xliT4R1c76s/s475/535000_10151232970669202_340805379_n.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-T-O2jl8iDug/T_cYNSNFwcI/AAAAAAAAAb0/WrcJi1Ws_ZQ/s475/553797_10151232971589202_1471737374_n.jpg

Sơ đồng hành Teresa Bích Thủy cùng chia sẻ
https://lh3.googleusercontent.com/-CdOZPctIm-w/T_cYAF7yGJI/AAAAAAAAAZ4/3bFIAlLaeUI/s647/396115_10151232975059202_1646648800_n.jpg

Bố Việt dâng lời cầu nguyện trước thềm tuổi mới
https://lh5.googleusercontent.com/-mfDK0iVu7c4/T_G9X21grhI/AAAAAAAAAXU/LYte4ZodPPo/s475/867ed56f7d78e173d10747e851ec2887_46781791.5.jpg

Nào ta cùng nâng ly
https://lh3.googleusercontent.com/-vsULy41akog/T_cYGEJJ2JI/AAAAAAAAAa4/jRsLpMxCi20/s633/458499_370303066370993_711521899_o.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-qogte9TGcp8/T_cXuvRaboI/AAAAAAAAAYA/knaiM7KUuW0/s633/169608_370300579704575_1141572971_o.jpg


Nào ta cùng "hét"
https://lh3.googleusercontent.com/-a4G-5aIo0q4/T_cYJSb280I/AAAAAAAAAbI/aXlK3V8PnnA/s633/458620_370304049704228_1898345503_o.jpg


Cười bể bụng với trò chơi cùng khách mời
https://lh4.googleusercontent.com/-iRVmNHRZwqs/T_cYH9sLSqI/AAAAAAAAAbA/S-tMBkTyXoE/s633/458626_370304849704148_1488660079_o.jpg

cùng điệu chicken dance sôi động với nhóm Bùi Chu nào cả nhà ui
https://lh4.googleusercontent.com/-sRsB5dXYPd8/T_cXvvPgLSI/AAAAAAAAAYE/6W0aykHsUB8/s633/169689_370304199704213_148225956_o.jpg

thắm thiết tình huynh đệ khi Thánh Thư nói lời tạm biệt
https://lh4.googleusercontent.com/-yPA8MEufVYE/T_cYEAuKKhI/AAAAAAAAAao/5fdydgspHTI/s475/457277_370307699703863_88879944_o.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/--qY3PGSy1s4/T_cX4zDXwEI/AAAAAAAAAY8/Wh7yW_oCKCE/s633/278135_370307813037185_1885201516_o.jpg

Anh Mai Tín trao quà lưu niệm và thay mặt thành viên cám ơn admin
https://lh6.googleusercontent.com/-UOjOd5JbUHY/T_cXzFPwqQI/AAAAAAAAAYU/q1GJhLIAxis/s475/177073_370305496370750_1041024637_o.jpg

Cuối giờ, cùng lưu lại những nụ cười nhé
https://lh3.googleusercontent.com/-8sQgPcg1oDM/T_cYKK34sBI/AAAAAAAAAbQ/p-XgQnELbOA/s647/488011_10151232911699202_561090362_n.jpg


P/s: hậu Bổn Mạng và Sinh nhật lần 2, đây là sáng kiến của các bạn nữ GTCG nè, cùng đoán xem tay ải tay ai nhé ;)
https://lh5.googleusercontent.com/-h1ZUfEE7V-M/T_cX9ni08qI/AAAAAAAAAZg/2hb8uSHawPo/s647/333302_10151243549799202_586453378_o.jpg

maria_thtruc
07-07-2012, 08:30 AM
Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chê chỗ nào!

Mai Tín
07-07-2012, 09:07 AM
Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chê chỗ nào!

Coi hình đã nư con mắt. Nghe Th_Truc hát là...bỏ cơm lun. Tại vui quá à. Mai Tín còn một món quà bí mật chưa "bật mí". Cả nhà chờ nhá.

Thánh Thư
07-07-2012, 09:06 PM
oh...Hình như những tấm hình phía trên mình phó nháy thì phải..zui zui :vuinhon:

Uhm đúng rồi đấy Lượng ơi! Cám ơn Phó nháy đã giúp cả nhà chúng mình lưu lại những khoảnh khắc thật đáng quý.
TT về xem đi xem lại những tấm hình này ... ngày nào cũng xem hết ... xem hoài mà vẫn thấy thích, thấy vui lắm lắm.
Cám ơn cả nhà iu quý! Cám ơn Phó nháy nhiều nhiều lắm nà! :migio
PS: Còn mấy cái clip nữa đâu rồi nhỉ??? Mong quá đi ah... :mo

luongfcb
08-07-2012, 10:20 PM
hihi..Máy ko hết Pin thì L nháy tới chiều..:d

Bông Hoa Nhỏ
27-06-2013, 08:22 AM
Xem lại nhớ quá đi mất,những kỷ niệm những cảm xúc bắt đầu tràn về
Nhà mình còn nhớ không ?

Thánh Thư
27-06-2013, 09:26 AM
TT nhớ nhớ lắm!!! Tự nhiên sau một năm xa "nhà GTCG", TT có một thói quen mới đó là cứ mỗi lúc rảnh, hay mỗi khi thấy nhớ "nhà", là TT lên youtube xem lại những clip, hình ảnh của ngày này, xem lại từng gương mặt thân quen, vui tươi.
Nhiều khi ao ước được quay lại những khoảnh khắc ấy... dù một chút thôi... :longlanh:

Nhưng không sao! Sắp được gặp lại cả nhà rồi! Phấn khởi quá điiiiiiiiii :vuiqua: