PDA

View Full Version : Báo cáo thu - chi trại Sức TrẻMai Cồ
13-11-2012, 12:44 PM
Số thành viên tham dự: 18 + 2 (Dì Thảo + cô Dung)

Tổng thu: 11x120.000 + 7x100.000 = 2.020.000 đồng
(chỉ thu tiền 18 thành viên, thành viên tham dự hết buổi trại đóng 120.000 đồng, thành viên chỉ tham dự từ lúc tối đóng 100.000 đồng)

Tổng chi: 2.330.000 đồng


Tiền đất trại + phí trại: 20x50.000= 1.000.000 đồng
Tiền ăn: 1.300.000 đồng
Tiền in: 15.000 đồng
Tiền giấy vệ sinh + nhang muỗi: 15.000 đồng

Tổng kết thu - chi = 2.020.000 - 2.330.000= - 310.000 đồng.

BĐH Agape đã trích quỹ Agape số tiền 310.000 đồng để ủng hộ kì trại.