PDA

View Full Version : Hình ảnh Thánh lễ khai mạc Đại hội Dân ChúaForever
30-11-2010, 07:35 PM
Hình ảnh Thánh lễ khai mạc Đại hội Dân Chúa
Ngày 21 tháng 11 năm 2010


URL : http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=7899 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=7899)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7900&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7903&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7905&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7907&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7909&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7913&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7916&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7919&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7922&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7923&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7925&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7927&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7929&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7933&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7934&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7936&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7938&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7940&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7942&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7944&g2_serialNumber=1


http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7951&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7952&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7954&g2_serialNumber=1


URL : http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=7899 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=7899)

Forever
30-11-2010, 07:35 PM
Hình ảnh Đại hội Dân Chúa 2010: Ngày thứ nhất 22.11.2010

URL : http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=7956 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=7956)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7959&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7963&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7966&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7969&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7972&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7975&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7978&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7981&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7984&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7987&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7990&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7993&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7996&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=7999&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8002&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8005&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8008&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8011&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8012&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8016&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8019&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8022&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8025&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8028&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8031&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8034&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8037&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8040&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8043&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8046&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8049&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8052&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8055&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8058&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8061&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8064&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8067&g2_serialNumber=1

URL : http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=7956 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=7956)

Forever
30-11-2010, 07:36 PM
Giáo hội Công giáo giữa lòng quê hương Việt Nam

URL: http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=8074 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=8074)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8075&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8080&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8081&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8083&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8085&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8087&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8089&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8091&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8093&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8095&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8097&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8099&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8101&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8103&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8105&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8107&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8109&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8111&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8113&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8117&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8120&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8123&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8126&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8129&g2_serialNumber=1


URL: http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=8074 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=8074)

Forever
30-11-2010, 07:37 PM
Khai mạc triển lãm tranh, ảnh, tượng nghệ thuật mừng Đại Hội Dân Chúa

URL: http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=8130 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=8130)


http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8133&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8137&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8140&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8143&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8146&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8149&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8152&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8155&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8158&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8161&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8164&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8167&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8170&g2_serialNumber=1

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8173&g2_serialNumber=1

URL: http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=8130 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=8130) .............

Forever
30-11-2010, 07:37 PM
Đại hội Dân Chúa: Sáng ngày làm việc thứ II (23.11.2010)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8183&g2_serialNumber=1 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8183&g2_serialNumber=1)

Quý vị xem thêm hình Đại hội Dân Chúa: Sáng ngày làm việc thứ II (23.11.2010) với liên kết bên dưới :

http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=8180 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=8180)

Mến


Đại hội Dân Chúa: Chiều ngày làm việc thứ II (23.11.2010)


http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8265&g2_serialNumber=1 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8265&g2_serialNumber=1)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8269&g2_serialNumber=1 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8269&g2_serialNumber=1)

Quý vị xem thêm hình ảnh Đại hội Dân Chúa: Chiều ngày làm việc thứ II (23.11.2010) với liên kết bên dưới :

http://www.mangconggiao.net/galleries2/ ... temId=8262 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=8262)


[/URL][URL="http://mangconggiao.net/phpBB/styles/noel/imageset/en/icon_post_report.gif"]http://mangconggiao.net/phpBB/styles/noel/imageset/en/icon_post_report.gif (http://mangconggiao.net/phpBB/report.php?f=108&p=4075)