PDA

View Full Version : BCTC Tháng 6 năm 2014anhnguyen
10-07-2014, 11:40 AM
BCTC Tháng 6 năm 2014


Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 6/2014 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 6/2014 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DIỄN GIẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


5/6/2014
Tồn quỹ kỳ trước
21.119.500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7212-BCTC-Thang-5-nam-2014


1/6/2014
Cafe Thánh ca
95.000
8/6/2014
Cafe Thánh ca
100.000
15/6/2014
Cafe Thánh ca
120.000
22/6/2014
Cafe Thánh ca
185.000

Cộng phát sinh
21.619.500

SỐ DƯ CUỐI KỲ
21.619.500
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .