PDA

View Full Version : BCTC Tháng 1 năm 2015anhnguyen
05-02-2015, 10:24 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 1/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 1/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
33,858,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7367-BCTC-Thang-12-nam-2014


09-01-15
Ân nhân ủng hộ
1,580,000
11-01-15
Ân nhân ủng hộ ( bạn Tí Tủn)
100,000
29-01-15
Mừng Bổn Mạng GTHX

300,000
Café thánh ca tháng 1/2015
698,000

CỘNG PHÁT SINH
36,236,500
300,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
35,936,500

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .