PDA

View Full Version : BCTC Tháng 6 năm 2015anhnguyen
06-07-2015, 09:09 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 6/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 6/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
61,968,500 & 700 Euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7691-BCTC-Thang-5-nam-2015


18-06-15
Một ân nhân ủng hộ (chuyển khoản)
200,000
29-06-15
Một ân nhân ủng hộ
90,000
30-06-15
Đóng tiền Hosting ( 1->6/2015)

1,200,000
Café thánh ca tháng 6/2015
626,000

CỘNG PHÁT SINH
62,884,500
1,200,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
61,684,500 & 700 EuroAnhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .