PDA

View Full Version : BCTC - Bán Vòng Tay Gây Quỹ Bác Áianhnguyen
16-02-2016, 10:21 AM
Anhnguyen xin báo với cả nhà tình hình quỹ bán vòng đeo tay của nhóm như sau:
(ĐVT: VNĐ)


STT
DIỄN GIẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Tổng doanh thu
5.971.000
2
Chi phí nguyên vật liệu

1.493.0003
Cộng phát sinh
5.971.000
1.493.0004
Số dư cuối kỳ
4.478.000