PDA

View Full Version : BCTC Tháng 10 năm 2016anhnguyen
04-11-2016, 10:10 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 10/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 10/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
63,210,500 +1500 Euro+1000 usd


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7878-BCTC-Thang-9-nam-2016?goto=newpost


1
Café Thánh ca tháng 10/2016
946,000


2
Bán hoa 20/10 gây quỹ
1,700,000


3
Ủng hộ Miền Trung ( Gx Tam Trang - Gx Yên Giang)


1000 usd
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7882-Keu-goi-ung-ho-dong-bao-mien-Trung?goto=newpost
CỘNG PHÁT SINH
65,856,500
1000 usd
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
65,856,500 & 1500 Euro


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .