PDA

View Full Version : BCTC bán hoa mai gây quỹ bác ái năm 2017anhnguyen
31-03-2017, 10:50 PM
Anhnguyen xin báo với cả nhà tình hình quỹ bán hoa mai của nhóm như sau:
(ĐVT: VNĐ)STT
DIỄN GIẢI
THU
CHI


1
Tổng doanh thu
3.380.0002
Chi phí nguyên vật liệu

1.610.000


3
Cộng phát sinh
3.380.000
1.610.000


4
Số dư cuối kỳ
1.770.000