PDA

View Full Version : BCTC Tháng 8 năm 2017anhnguyen
17-09-2017, 09:13 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 08/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 08/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
171,842,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7957-BCTC-Thang-7-nam-2017


1
Viếng đám tang

500,0002
Café Thánh Ca Tháng 7/2017
630,000
3
Café Thánh Ca Tháng 8/2017
1,170,000
-
CỘNG PHÁT SINH
173,642,000
500,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
173,142,000


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .