PDA

View Full Version : BCTC Tháng 9&10 năm 2017anhnguyen
12-11-2017, 05:50 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 09/2017 & tháng 10/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 09&10/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
172.142.000


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7957-BCTC-Thang-8-nam-2017


1
Nối kết Yêu Thương 18 còn lại
824.000
-
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7981-BCTC-Noi-Ket-Yeu-Thuong-18-Tinh-Trang-Cao-Nguyen?goto=newpost
CỘNG PHÁT SINH
173.966.000


-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
173.966.000
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .