PDA

View Full Version : BCTC Tháng 11&12 năm 2017, Tháng 1 năm 2018



anhnguyen
12-03-2018, 09:13 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 11/2017 , 12/2017 và tháng 1/2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 11&12/2017và 1/2018 ( ĐVT: ĐỒNG)





STT


DiỄN GiẢI


THU


CHI


GHI CHÚ





Tồn quỹ kỳ trước


173,966,000






1


Viếng đám tang



500,000





2


Café Thánh Ca Tháng 9.2017


475,000






3


Café Thánh Ca Tháng 10.2017


999,000






4


Thăm bệnh



540,000





5


Chi Phí NKYT 19



42,418,000





6


Café Thánh Ca Tháng 11.2017


830,000






7


Café Thánh Ca Tháng 12.2017


326,000






8


Chia sẻ với Bé Nguyễn Trần Kim Ngân ở Bảo Lộc



5,000,000





9


Chi Phí Agape: Hôn Nhân Người Trẻ



780,000






CỘNG PHÁT SINH


176,596,000


49,238,000


-





SỐ DƯ CuỐI KỲ


127,358,000









Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .