PDA

View Full Version : BCTC Tháng 11&12 năm 2017, Tháng 1 năm 2018anhnguyen
12-03-2018, 09:13 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 11/2017 , 12/2017 và tháng 1/2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 11&12/2017và 1/2018 ( ĐVT: ĐỒNG)

STT


DiỄN GiẢI


THU


CHI


GHI CHÚ

Tồn quỹ kỳ trước


173,966,000


1


Viếng đám tang500,000

2


Café Thánh Ca Tháng 9.2017


475,000


3


Café Thánh Ca Tháng 10.2017


999,000


4


Thăm bệnh540,000

5


Chi Phí NKYT 1942,418,000

6


Café Thánh Ca Tháng 11.2017


830,000


7


Café Thánh Ca Tháng 12.2017


326,000


8


Chia sẻ với Bé Nguyễn Trần Kim Ngân ở Bảo Lộc5,000,000

9


Chi Phí Agape: Hôn Nhân Người Trẻ780,000


CỘNG PHÁT SINH


176,596,000


49,238,000


-

SỐ DƯ CuỐI KỲ


127,358,000

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .