PDA

View Full Version : BCTC Tháng 7 năm 2018anhnguyen
07-08-2018, 09:33 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 7 năm 2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 7 năm 2018 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
160,292,000 & 7,200 usd


https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8041-BCTC-Thang-5-6-nam-2018


1
Chi Phí mừng BM&SN lần 8


290,000
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8043-BCTC-Mung-Bon-Mang-va-Sinh-Nhat-Dien-Dan-lan-8-1-7-2018-


2
Anh Khanh (Tâm Anh chuyển)
100,000


3
Đổi ngoại tệ (2000 usd*23,000)
46,000,000
CỘNG PHÁT SINH
206,392,000
290,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
206,102,000& 5,200 usd

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .