PDA

View Full Version : BCTC Tháng 4,5& 6 năm 2019anhnguyen
05-07-2019, 10:07 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 4,5&6 năm 2019 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 4,5 &6 năm 2019 ( ĐVT: VNĐ )

STT

DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
261,146,000


https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8107-BCTC-Thang-2-amp-3-nam-2019


1
Anh Phi Khanh ủng hộ
200,000


Tâm Anh chuyển


2
Viếng tang Ba bạn Khương


500,000
3
CFTC Tháng 11&12/2018
990,000


4
CFTC Tháng 1/2019
220,000


5
CFTC Tháng 2&3/2019
1,280,000


6
CFTC Tháng 4/2019
630,000


7
Một Ân Nhân (ủng hộ chương trình trung thu)
1,200,000


CK 21/6


8
Chi phí Nối Kết Yêu Thương 22


79,837,000
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8126-BCTC-Noi-Ket-Yeu-Thuong-22-Gia-Dinh-Yeu-Thuong-18-19-5-2019?goto=newpost
Tổng Cộng
265,666,000
80,337,000
-
Còn lại
185,329,000
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .