BCTC Mừng Bổn Mạng Và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 8 (1/7/2018) ( ĐVT : vnd)

STT DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ
1 Gia đình Mai Cồ ủng hộ 500,000
2 Thành viên đóng góp 490,000
3 Xin Lễ 300,000
4 Bánh sinh nhật 280,000
5 Phần ăn trưa + trái cây 650,000
6 Nước uống 50,000
CỘNG PHÁT SINH 990,000 1,280,000 -
SỐ DƯ CuỐI KỲ (290,000)


***** Phần thiếu 290.000 đ sẽ trích quỹ

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: