Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 10 năm 2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 10 năm 2018 ( ĐVT: VNĐ )

STT DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước 230,451,000
& 2200 usd

https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8063-BCTC-Thang-9-nam-2018
1 Anh Phi Khanh ủng hộ 100,000 Tâm Anh chuyển
2 Café thánh ca tháng 9/2018 690,000
3 Café thánh ca tháng 10/2018 705,000
4 Bạn Mai Hương ủng hộ 300,000 ck
5 Mua nến (cầu nguyện Taize) 210,000
6 Đổi ngoại tệ (2200 usd * 23.300) 51,260,000
CỘNG PHÁT SINH 283,506,000 210,000 -
SỐ DƯ CuỐI KỲ 283,296,000


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: