Ai trong anh chị em ở đây, tin rằng Chúa Giê-su là một nhân vật lịch sử thì xác tín và cho mình hiểu lý do cá nhân của bạn như thế nào?

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: