Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 12 năm 2019 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 12 năm 2019 ( ĐVT: VNĐ )

STT
DiỄN GiẢI
THU CHI GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước 201,182,000 &4415 USD https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8175-BCTC-Thang-9-10-amp-11-nam-2019
1 Tặng quà mái Ấm La Vang 1,550,000 5 thùng sữa + tiền xe
2 Viếng đám tang bà ngoại bạn Xuân 500,000

Tổng Cộng
201,182,000 & 4415USD
2,050,000 -
Còn lại
199,132,000 & 4415


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: