Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 01 năm 2020 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 01 năm 2020 ( ĐVT: VNĐ )
STT
DiỄN GiẢI THU CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước 199,132,000 & 4415USD https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8183-BCTC-Thang-12-nam-2019?p=27058#post27058
1 Mua quà biếu tết ân nhân 500,000
Tổng Cộng 199,132,000 & 4415 USD
500,000 -
Còn lại 198,632,000 & 4415 USDAnhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: