Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 04 năm 2020 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 04 năm 2020 ( ĐVT: VNĐ )

STT
DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
201,442,000 &4415 USD
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8197-BCTC-Thang-02-amp-03-nam-2020?p=27084#post27084
Tổng Cộng 201,442,000 &4415 USD
- -
Còn lại 201,442,000 & 4415 USD


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: