Suốt ngày chỉ nghĩ đến Chúa thôi,
Viết những trang thơ thấm bụi đời
Thấy Chúa rất gần và mật thiết,
Có Ngài thêm vạn nỗi niềm vui.

Thiên Chúa Ngôi Cao đã xuống trần
Yêu người nên Chúa đã liều thân
Với bao tội lỗi Ngài mang lấy,
Cứu chuộc nhân gian đổi máu hồng.

Hỡi ai không thấy Ngài hiện hữu,
Xin về hỏi lại chính mình thôi
Chúa ở trong tôi và trong bạn,
Đường trần trăm vạn nẻo ngược xuôi.

JB.Sĩ Trọng.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: