Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 08.09 năm 2020 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 08.09 năm 2020 ( ĐVT: VNĐ )
STT DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ

Tồn quỹ kỳ trước 183,382,000 & 4415 USD
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8219-BCTC-Thang-05-06-07-nam-2020
1 Chi phí mừng sinh nhật CFTC lần 8
1,000,000
2 Chia sẻ chị Hạnh ( thành viên nhóm bị tai nạn giao thông )
5,000,000
3 Thăm bệnh mẹ chị Kiều
210,000

Tổng Cộng 183,382,000 6,210,000 -

Còn lại 177,172,000 4415 USDAnhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: