Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 11 & 12năm 2020 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 11& 12 năm 2020 ( ĐVT: VNĐ )

STT DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước 141,955,000 & 4415 usd https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8240-BCTC-Thang-10-nam-2020
1 Chi phí chương trình NKYT 24 53,878,000 https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8252-BCTC-Chuong-Trinh-Noi-Ket-Yeu-Thuong-24?p=27202#post27202
Tổng Cộng 141,955,000 53,878,000 -
Còn lại 88,077,000 & 4415 usd


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: