Thứ hai 05/04/2021, Cha Phaolo sẽ dâng Thánh Lễ với những ý Lễ sau:

Diễn đàn: Cầu bình an cho diễn đàn, cầu bình an cho các ân nhân, thành viên, và gia đ