Thứ hai 13/09/2021, Cha Phaolo sẽ dâng Thánh Lễ với những ý Lễ sau:

Diễn đàn: Cầu bình an cho diễn đàn, cầu bình an cho các ân nhân, thành viên, và gia đình của các ân nhân và thành viên.

Thứ bảy 18/09/2021, Cha Giuse sẽ dâng Thánh Lễ với những ý Lễ sau:

Diễn đàn: Cầu bình an cho diễn đàn, cầu bình an cho các ân nhân, thành viên, và gia đình của các ân nhân và thành viên.

* Lưu ý:

Xin ý Lễ tối đa 4 ý chỉ một tuần
Xin bắt đầu bằng cụm từ: "Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với (các) ý chỉ sau:..."
Ví dụ :
- Với một ý Lễ: Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với ý chỉ sau: cầu cho các linh hồn mồ côi.
- Với hai ý Lễ trở lên: Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với các ý chỉ sau: tạ ơn Chúa; cầu bình an cho gia đình; cầu cho linh hồn A,B,C...

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: