Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 09, T10, T11,T12 năm 2021 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 09;10;11;12 năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
Ngày Tháng DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước 117,104,200 & 6581 USD https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8305-BCTC-Thang-08-nam-2021
1/12/2021 Chia sẻ với Giáo Xứ Hà Bầu , Huyện Chư Xê- Gia Lai 20,000,000
23/12/2021 Gia hạn phí Host diễn đàn từ T12.21-T12.22 1,200,000
Tổng Cộng 117,104,200 21,200,000 -
Còn lại 95,904,200 & 6581 USDAnhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: