Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 04 năm 2022 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 04 năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
Ngày Tháng DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước 88,204,200 & 6.581 USD https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8341-BCTC-Thang-03-nam-2022?p=27380#post27380
22/04/2022 Chi phí CFTC Phục Sinh (17/04/2022) 424,000 7 vỉ trứng: 188.000 đ
3 lốc ly: 73.000 đ
3 bó bông cúc : 111.000 đ
1 bó lá chanh : 40.000 đ
1 viên pin đàn : 12.000 đ
Tổng Cộng 88,204,200 424,000 -
Còn lại 87,780,200 & 6.581 USD


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: