M.Goretti Ngan xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 08 năm 2022 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 08 năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
Ngày Tháng DiỄN GiẢI THU CHI GHI CHÚ
Tồn quỹ 87,780,200 & 6.581 USD (Nhận bàn giao từ chị anhnguyen)
Chi phí NKYT 25 (05/2022) 44,027,000
Tổng Cộng 87,780,200 44,027,000 -
Còn lại 43,753,200 VND
& 6.581 USD
Con xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: